פסוקית נושא – תרגיל 4 – תרגול מסכם – 6

תרגול
הסבר

קראו את המשפט שלפניכם ובצעו את הנדרש בסעיפים שאחריו.

ככל הנראה, הפרטים שנמסרו על ידי המנכ”ל לראש הלשכה, היו מוטעים.

בלשונית “הסבר” – ראו “פסוקית נושא” ו”המרות ודגמים” (עמודים 9-3) ו”טבלת אמצעי קישור” (עמוד 10).

עזרים