פסוקית נושא – תרגיל 2

תרגול
הסבר

לפניכם משפטים בעלי מבנים תחביריים שונים.

א. ליד כל משפט ציינו את סוגו התחבירי.

ב. אם המשפט הוא משפט איחוי העתיקו את האיברים (ללא מילת הקישור).

אם המשפט הוא משפט מורכב, העתיקו את הפסוקית (כולל מילת השיעבוד)..

ג. ציינו את תפקידן התחבירי של המילים המוצגות מתחת למשפט.

עזרים