פסוקית נושא – תרגיל 1 – חלק ב’

תרגול
הסבר

חלק ב’

ציינו את האפקט הרטורי שיוצר הנשוא בכל אחד מן המשפטים שלפניכם.

עזרים